Kako povećati energetsku vrijednost silažnog kukuruza

Dobro uravnotežena ishrana biljaka urodit će povećanjem energetske vrijednosti kukuruzne silaže, te će pridonijeti poboljšanju kvalitete lisnog materijala za preradu u krmno bilje.

Dušik pospješuje rast i povećava prinos

Količine primijenjenog dušika trebaju biti dovoljno velike za maksimalni rast biljaka te osiguravanje optimalne asimilacije proteina – to vrijedi i za kukuruz u zrnu i silažni kukuruz. Međutim, prevelika količina dušika može prouzročiti pretjerani rast listova, te povećati omjer listova i stabljika u odnosu na zrno. Daljnja posljedica može biti i smanjenja sadržaja škroba silažnog kukuruza, a u konačnici se to može negativno odraziti na prinos.

Grafikon. Utjecaj dušika na na prinos i sadržaj proteina kukuruza u zrnu

Fosfor osnažuje razvoj zrna i ubrzava sazrijevanje

Apsorpcija fosfora iz tla nastavlja se nakon početka razvoja zrna, i u trenutku pune zrelosti u zrnu se nalazi 70% od ukupne količine fosfora u biljci, izravno utječući na sadržaj proteina zrna. U kasnijim fazama rasta, fosfor osnažuje razvoj zrna i ubrzava sazrijevanje biljaka.

Grafikon: Utjecaj fosfora na kvalitetu silažnog kukuruza

Manjak kalija smanjuje kvalitetu

Prihrana kalijem povećava sadržaj sirovog proteina u silažnom kukuruzu.

Grafikon: Utjecaj kalija na kvalitetu silažnog kukuruza

Mikrohranjiva utječu na sadržaj škroba

Cink

Cink je esencijalna komponenta enzima koji imaju funkciju u metabolizmu ugljikohidrata i proizvodnji proteina. Manjak cinka ograničit će razvoj i dovesti do smanjenja sadržaja škroba u kukuruzu.

Bor

Dokazano je da bor povećava prinose i sadržaj škroba silažnog kukuruza. Folijarna primjena u fenofazi 5 ili 6 listova, kada se razvio značajan lisni pokrov, povećat će prinose usjeva u kojima je ustanovljen manjak tog mikrohranjiva.

Grafikon: Utjecaj bora na prinos silažnog kukuruza