Programi prihrane kukuruza hranjivima


Kukuruz je najzastupljenija i ujedno najznačajnija kultura u ishrani stoke. Kvaliteta i prinos požetog kukuruza izravno se odražavaju na uspjeh u ishrani domaćih životinja. Istraživanja pokazuju da klimatske promjene najviše utječu na uzgoj kukuruza.
Nepovoljan raspored i količina padalina dovode u pitanje uzgoj kukuruza bez navodnjavanja. Manjak vode najviše se pokazuje kroz manju pristupačnost fosfora, a zatim i drugih elemenata.
Kukuruz je zahtjevan kad je riječ o dušiku te iznosi i do 250 kg/ha. Prosječno se unosi do 200 kg/ha čistog N bez navodnjavanja, a s navodnjavanjem 180 kg/ha više puta. Nije potrebno povećati potrebnu količinu dušika po hektaru jer se produžava vegetacija. Prihranjuje se u jednoj ili dvije aplikacije, ovisno o sastavu i kvaliteti tla. Dušik je važno unijeti u tlo prije faze intenzivnog rasta. Da bi se postigla izrazito visoka preciznost rasipanja dušičnih gnojiva po površini, pogledati članak o N-senzoru.
Fosfor je važan odmah nakon nicanja za dobro ukorjenjivanje i mora biti dostupan u prvoj polovici vegetacije. Poznato je da se manjak fosfora odražava kao ljubičasta boja u fazi tri lista. Kukuruz iznosi prosječno 100 kg/ha P2O5 za prinos od 10 mt/ha. S YaraMila™ 8-24-24, 7-20-28 i 16-27-07, u količini od 400 kg/ha postižu se prosječni prinosi od 11,5 t/ha. Topivost i pristupačnost fosfora iz YaraMila™ granuliranih gnojiva (70% vodotopiv) omogućava optimalan rast i razvoj usjeva koji su pokazali manji pad prinosa u vrijeme sušnih ekstrema.
Kalij je važan za kukuruz. Sa 10 mt prinosa kukuruz iznosi 160 kg/ha K2O. Suvremeni hibridi pokazuju statistički znatno povećanje prinosa ako se unosi najmanje 100 kg/ha K2O. Savjetujemo upotrijebiti 400 kg/ha YaraMila™ 7-20-28 ili 8-24-24.
Da bi urod zadovoljio kvalitetom, potrebna je određena količina sumpora-S. Granulirani proizvod za prihranu dušikom i sumporom je YaraBela™ Sulfan 24. Također, folijarno gnojivo YaraVita™ Tiotrac proizvod je namijenjen za dopunu ishrane sumporom i poboljšanje kvalitetnih svojstava.
Od mikroelemenata najvažniji je cink Zn te je težište folijarne ishrane upravo na cinku. Od drugih elemenata treba istaknuti nedostatak bora-B i magnezija-Mg.
Preporučeni proizvodi:
Osnovna gnojidba u jesen: YaraMila™ 8-24-24, 7-20-28, 9-12-25.
Ukoliko nije izvršena gnojidba PK u jesen Yara Preporuča Actyva koncept
Predsjetvena priprema: YaraMila™ 7-20-28, 8-24-24, 14-14-21, 16-27-07.
Strojni unos sjetvenim strojem: YaraMila™ 16-27-07.
Prihrana dušikom: YaraBela™ Sulfan 24 ili YaraBela™ Extran, u jednoj ili dvije aplikacije ili Superstart.
Folijarna prihrana: YaraVita™ Zeatrel (sadržava P, K, Zn) namjenski razvijeno folijarno gnojivo za kukuruz. YaraVita™ Tiotrac (N,S), povećanje kvalitete, YaraVita Kombiphos, univerzalno folijarno gnojivo sa algama YaraVita Universal Bio.
Obratite pozornost ostalim YaraVita™ proizvodima ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinačne elemente ishrane: Zintrac 1 l/ha, Bortrac 1,5 l/ha.
Ne zaboravite standardne folijarne proizvode: Kristalon™ Specijal 18-18-18 ili Ferticare™ 24-8-16 u dozi 3-5 kg/ha
Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pesticidima.

Napomena: Najbolji rezultati postignuti su kada se aplicira YaraMilaTM 7-20-28 ili 8-24-24 250 kg/ha u osnovnoj obradi sa 200 kg/ha YaraMilaTM 16-27-07 unosom sjetvenim strojem, uz odgovarajuću prihranu dušikom u fazi 3-8 listova. Svakako plodnost tla provjerite kemijskom analizom. Za precizne programe i savjete u ishrani silažnog, sjemenskog i kukuruza obratite se našem stručnom servisu: tatjana.uljanic@yara.com, stevan.mesarovic@yara.com.