Prihrana pšenice - sažetak

Manjak bilo kojeg hranjiva dovoljan je da ograniči prinos

Liebigov zakon minimuma kaže da rast neke vrste ne određuju ukupni resursi nego ga najjače određuje resurs koji je potreban u minimumu i koji postaje ograničavajući čimbenik (Justus von Liebig, 1873). To se pravilo često ilustrira u obliku “Liebigove bačve”, gdje pojedine dužice bačve predstavljaju hranjiva i druge ograničavajuće čimbenike.

Apsorpcija mikrohranjiva kod ozime pšenice

Plan raspoređivanja hranjiva mora biti usredotočen na postizanje prave ravnoteže neophodnih hranjiva kako bi se mogao ostvariti optimalan rast. To ne znači da se mora primijeniti svih 13 hranjiva, nego preciznim korištenjem dijagnostičke i analitičke opreme treba utvrditi koji je od ovih 13 minerala premalo dostupan te stoga može ograničiti potencijal prinosa.

Iznošenje hranjiva u požetom zrnu i slami kod prinosa ozime pšenice od 8 t/ha
Jedan od načina kako održati količinu hranjiva u tlu je da se izračuna iznošenje hranjiva u požetom urodu te da se osigura obnova tih hranjiva u tlu tijekom ciklusa rotacije usjeva. Ova tablica može poslužiti kao smjernica, dok se prava preciznost može postići laboratorijskom analizom požete kulture.