Etiketa

Etiketa na vreći gnojiva sadrži važne informacije o prijevozu, skladištenju i rukovanju gnojivom. Kemijski sastav proizvoda deklarira se u skladu sa zakonodavstvom pojedine države.

Razvrstavanje i označavanje proizvoda obavlja se u skladu s nacionalnim zakonima i uredbom EZ, a klasifikacija prijevoza je u skladu s Preporukom Ujedinjenih naroda za prijevoz opasne tvari.

Tablica ilustrira kako se potencijalne opasnosti od korištenja priopćavaju putem etiketa na nekima od naših glavnih proizvoda.

Piktogram opasnosti

Vrsta opasnosti

Mjere prevencije / prva pomoć

Vrsta mineralnog gnojiva

 

Opasnost.

Uzrokuje teške ozljede oka.

Štetno ako se proguta.

Nosite zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Nakon rukovanja temeljito oprati ruke. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti ili pušiti. AKO DOSPIJE U OČI: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika. AKO SE PROGUTA: U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika.

Kalcijev nitrat

 

Upozorenje.

Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.

Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Čuvati odvojeno od zapaljivih materijala i kemikalija. Nositi zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju požara: Za gašenje rabiti velike količine vode. AKO DOSPIJE U OČI: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Ako nadržaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Amonijsko-nitratna gnojiva kod kojih je N > 28%

 

Opasnost.

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

Ne udisati prašinu. Nosite zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. AKO DOSPIJE U OČI: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

Urea fosfat

 

Upozorenje.

Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Čuvati odvojeno od zapaljivih materijala i kemikalija. Nositi zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju požara: Za gašenje rabiti velike količine vode.

Kalijev nitrat

 

 

Opasno.

Uzrokuje teške ozljede oka.

 

Nosite zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. AKO DOSPIJE U OČI: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika.

Superfosfati

Trostruki superfosfat

 

Elementi označavanja definirani su uredbom CLP i Preporukama Ujedinjenih naroda za prijevoz opasne tvari (TDG). Iste informacije navedene su u sigurnosno-tehničkim listovima. Izvor: Uredba CLP: Uredba (EZ) br. 1272/2008. CLP ili CLP uredba (razvrstavanje, obilježavanje i pakiranje tvari i smjesa) važeća je na teritoriju Europe. Ta legislativa uvela je sustav razvrstavanja i obilježavanja kemikalija utemeljen na Globalno harmoniziranom sustavu (GHS) Ujedinjenih naroda.

Obaveza je proizvođača da prije puštanja na tržište ustanove koliko je neka kemikalija opasna te istu odgovarajuće razvrstaju. Ukoliko je proizvod razvrstan kao opasan, mora ga se označiti kako bi zaposlenici i potrošači prije rukovanja tim proizvodom bili upoznati s njegovim učincima. (Izvor: internetska stranica ECHA).

Porijeklo proizvoda uvijek je navedeno na vreći. Prednja strana svake Yarine vreće, i velike i male, obilježena je za potrebe prijevoza (TDG etiketa). Stražnja strana velikih i malih vreća uobičajeno sadrži etiketu u skladu sa CLP i TDG regulativama. Koristimo kombinirane etikete, osim u sljedećim slučajevima:

  • ako proizvod nije kategoriziran za prijevoz, na njemu će biti samo CLP etiketa, i/ili
  • ako se kombinirana etiketa može u cijelosti iskazati na etiketi na hrbatu.

Kombiniranom etiketom naziva se etiketa koja sadrži sve podatke propisane CLP i TDG regulativama. U slučajevima kada za neku vrstu opasnosti postoje i TDG i CLP piktogram, na etiketi će biti samo TDG piktogram.

Na hrbatu malih vreća nalazi se kombinirana ili - ako proizvod nije kategoriziran za prijevoz - CLP etiketa. Etiketa na hrbatu ne mora sadržavati sve podatke u skladu s Uredbom CLP.

Serijski brojevi i rotacija zaliha (YaraVita proizvodi)

Svaki YaraVita proizvod označen je šestoznamenkastim serijskim brojem koji osigurava korisne informacije za djelatnike u skladištu. Taj broj otisnut je na vanjskoj ambalaži proizvoda, kao i na kanistrima tekućih proizvoda.

Radi lakšeg upravljanja zalihama, dodatne etikete na kartonskoj kutiji YaraVita proizvoda sadrže i informaciju otisnutu na lokalnom jeziku, u kojoj je naveden datum do kojeg taj proizvod najkasnije treba biti primijenjen.

Kako bi se osigurala točna informacija o proizvodu, ili sirovinama korištenim u proizvodnji ili preradi gnojiva, najbolje je zatražiti novu, aktualiziranu verziju sigurnosno-tehničkog lista, napravljenu u skladu s regulativama države u kojoj se proizvod koristi. Ispravan sigurnosno-tehnički list sadržavat će sve informacije o potencijalnim opasnostima i preporuke za rukovanje i skladištenje, rješavanje problematičnih situacija te odlaganje, kao i informacije o prijevoznoj razvrstanosti.