Gnojivo – zaštita i sigurnost

Nova znanja na području kemije, kao i nove zakonske regulative, doveli su do toga da fosfatna gnojiva koja sadrže amonijeve nitrate i druge sastojke mogu biti razvrstana kao opasna za ljude i okoliš.

Gnojiva i sigurnost

Tokom godina, gnojiva koja sadrže amonijeve nitrate prouzročila su određeni broj nesreća u kojima je, zbog raspada tijekom prijevoza ili u skladištu, došlo do ispuštanja otrovnih plinova i opasnih situacija. Zbog tih pojava došlo je do promjena u zakonskim regulativama o prijevozu, skladištenju i rukovanju gnojivima.

Ujedinjeni Narodi izradili su Globalno harmonizirani sustav razvrstavanja i označavanja kemikalija (GHS). GHS je usklađen s Preporukama UN za prijevoz opasne tvari, po pitanjima metoda ispitivanja i identificiranja opasnosti. Europski parlament je na temelju GHS-a donio Uredbu o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP).

Preporuke Ujedinjenih naroda za prijevoz opasne tvari uključene su u međunarodne prijevozne regulative za prijevoz gnojiva morskim putevima (IMO), cestama (ADR), željeznicom (RID), riječnim putevima (ADN(R)) i zrakom (IATA). Za skladištenje gnojiva primjenjuju se nacionalne i lokalne regulative. Tzv. SEVESO-direktiva na teritoriju EZ daje smjernice za skladištenje i procjenu rizika od opasnih proizvoda.

Kako bi se osigurala točna informacija o proizvodu, ili sirovinama korištenim u proizvodnji ili preradi gnojiva, najbolje je zatražiti novu, aktualiziranu verziju sigurnosno-tehničkog lista, napravljenu u skladu s regulativama države u kojoj se proizvod koristi. Ispravan sigurnosno-tehnički list sadržavat će sve informacije o potencijalnim opasnostima i preporuke za rukovanje i skladištenje, rješavanje neželjenih situacija te odlaganje, kao i informacije o prijevoznoj razvrstanosti.

Čisti amonijev nitrat (Gnojivo s visokim sadržajem dušika)

AN 33,5 je, zbog visokog sadržaja amonijeva nitrata, prema UN-u razvrstan kao oksidirajući materijal (Razred 5.1). Za skladištenje tog gnojiva postoje posebni propisi. Ispitivanja su potvrdila kako Yarina gnojiva na bazi amonijeva nitrata imaju vrlo visoku otpornost na detonaciju. Ako bi se vreće s gnojivom našle u plamenu, same vreće možda će se rastopiti ili potrgati, ali njihov učinak na vatru bit će zanemariv.

Postupanje u slučaju rasipanja materijala koji sadrže amonijev nitrat

U slučaju rasipanja s pokretne trake ili iz vreće, rasuti materijal treba odmah skupiti te ga - ako nije kontaminiran i udovoljava regulativama o gnojivima - preraditi i prodati kao normalan proizvod.

Ako to nije moguće, materijal treba otopiti u vodi ili razrijediti s inertnim materijalom. Ako je kontaminacija prevelika, proizvod treba tretirati kao otpadni materijal i odložiti u skladu s lokalnim propisima.

Skladištenje gnojiva koja sadrže amonijev nitrat na teritoriju Europe regulirano je Uredbom CLP i Direktivom o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (Seveso). Neke europske države, poput Njemačke i Francuske, imaju dodatne nacionalne regulative. Takve nacionalne regulative postaju sve češća praksa i potrebna je pravodobna informiranost o svim lokalnim regulatornim promjenama.

Amonijev nitrat u NPK gnojivima

Amonijev nitrat u NPK gnojivima može se raspasti pri visokim temperaturama. Egzotermne reakcije uzrokuju oslobađanje vrućine i plinova iz gnojiva nakon početnog razdoblja smanjivanja pH vrijednosti. Brzina raspada povećava se u dodiru s klorom, organskim tvarima i nekim metalnim ionima, prije svega bakrom (Cu2+). Raspad će se usporiti u dodiru s fosforom i ugljičnim materijalima, kao i pri većoj pH vrijednosti.

Neka NPK gnojiva na bazi amonijeva nitrata imaju karakteristike samoodrživa raspadanja (SSD). Kod nekih gnojiva SSD se može inicirati nehotičnim zagrijavanjem (>120°C). Takvo raspadanje nastavit će se i nakon neutraliziranja izvora topline, i vrlo ga je teško zaustaviti. Raspadanje samog gnojiva u načelu nije opasno, ali ispušteni plin sadrži toksične komponente (npr. Cl2, HCl, NO).

Gnojiva na bazi kalcijeva nitrata

CN gnojiva sadrže oko 15% vode od kristalizacije koja smanjuje oksidirajuća svojstva materijala. Gnojiva na bazi kalcijeva amonijeva nitrata po GHS i CLP regulativama razvrstana su kao “Ak. toks. 4, H302., Ozlj. oka 1, H318”. Na vrećama s tim proizvodima su etikete s informacijama u skladu s odgovarajućim regulativama. Korištenje CN gnojiva nikad nije prouzročilo nijednu težu nesreću.

Urea

Urea nije razvrstana kao opasni materijal ni u CLP uredbi ni u Preporukama UN za prijevoz opasne tvari, ali može biti opasna u slučaju izloženosti velikoj vrućini, kada ispušta amonijak. Urea se ne smije miješati s drugim kemikalijama; posebno je opasno miješanje s dušičnom kiselinom.

Sprječavanje zlouporabe gnojiva

Prostori za skladištenje i rukovanje gnojivima trebaju biti dobro osigurani kako bi se spriječio pristup neovlaštenim osobama. Gnojiva koja sadrže amonijev nitrat ili druge nitrate mogu se koristiti za izradu eksploziva, što se i dogodilo u nekoliko velikih terorističkih napada diljem svijeta.

Dostupnost takvih proizvoda zakonski je ograničena. Mineralna gnojiva u kojima sadržaj amonijeva nitrata iznosi 16% i više nisu javno dostupna, a mogu ih nabaviti samo poljoprivrednici i drugi profesionalni korisnici. (Uredba (EZ) 1907/2006 – REACH).
U načelu, ako je u gnojivu sadržaj nitratnog dušika (NO3-N) i amonijskog dušika (NH4-N) po 8% ili više, taj proizvod sadrži više od 16% dušika u obliku amonijeva nitrata.

Osnovni savjeti za sprječavanje kriminala:
• Skladištite mineralna gnojiva u zaključanim prostorijama.
• Prekrijte mineralna gnojiva koja se moraju držati na otvorenom.
• Redovito radite inventuru kako biste na vrijeme otkrili eventualne krađe.

Nemojte prodavati gnojivo nikome za koga niste sigurni da će ga profesionalno koristiti.