Okoliš i recikliranje

Gnojiva nisu štetna za okoliš ako se ispravno primijenjuju, međutim, pogrešna primjena može dovesti do otjecanja gnojiva u vodotokove, izazivajući nekontrolirani rast algi i pridonoseći eutrofikaciji.

Gnojivo treba odložiti ili skladištiti na udaljenosti od najmanje 10 metara od vodotokova ili drenaža zemljišta, te na dovoljnoj udaljenosti – najmanje 50 metara – od bušotina, bunara i sličnih izvora vode. Ispravnim korištenjem rasipača gnojiva i pravilnim odlaganjem rasutog materijala i vreća spriječit će se otjecanje. Među Yarinim preporukama su savjeti kada treba primijeniti gnojivo da bi biljke mogle maksimalno apsorbirati hranjiva, te se i na taj način smanjuje šteta za okoliš.

Kvaliteta vreća

Vreće štite od vlage i mehaničkih stresova. Napravljene su od polietilena (PE), polipropilena (PP), papira ili kombinacije tih materijala. Vreće se izrađuju prema sljedećim specifikacijama:

 • Težina papira, slojevi papira
 • Debljina plastične folije (PE)
 • Masa (tkani PP)
 • Snaga i istezanje
 • Dimenzije
 • Aditivi poput UV stabilizatora

Recikliranje ambalaže

Vreće treba protresti kako bi ih se što temeljitije ispraznilo. Ispitivanja su pokazala da se u tako ispražnjenim vrećama ostaci gnojiva nalaze samo u tragovima te se smatraju neopasnima za okoliš. Prazne vreće mogu se zbrinuti kao neopasna otpadna ambalaža ili se mogu vratiti dobavljaču radi recikliranja. U recikliranju ambalaže treba se pridržavati smjernica državnih institucija. Uobičajeni aspekti o kojima treba voditi računa su:

 • Reducirajte količinu otpadne ambalaže koristeći veličinu vreće koja odgovara potrebnoj količini gnojiva.
 • Ispražnjenu vreću nikako nemojte ponovno napuniti gnojivom.
 • Temeljito ispraznite, triput isperite i isušite sve posude u kojima su mineralna gnojiva korištena u tekućem stanju; vodu korištenu za ispiranje odložite u skladu s mjerama sigurnosti i zaštite, a najbolje u spremnik u trenutku kada ga koristite.
 • Potpuno ispraznite pakiranja gnojiva u prahu.
 • Odvojite prazne ambalaže prema materijalima od kojih su napravljene.

Potražite odgovarajuće znakove za recikliranje:

2: HDPE: Polietilen visoke gustoće
HDPE ima blago voštane karakteristike. Polukrut je i ne može se slomiti. Pluta na vodi.

4: LDPE: Polietilen niske gustoće
LDPE se koristi za fleksibilne vrećice, a reciklirani LDPE se često koristi za izradu trgovačkih vrećica.

5: PP: Polipropilen

PP se razvlači u niti, a prilikom gorenja ima miris po vosku.

Neispravno gnojivo također treba odgovorno zbrinuti. Unatoč tome što se ne može iskoristiti za kvalitetnu primjenu, sadrži vrijedna hranjiva pa se stoga potrudite da ga skupite i koristite na preporučeni način. Ako se ne može koristiti, treba ga tretirati kao opasan otpad.