YaraMila preporuke za jesensku primjenu u ratarskim kulturama

Strna žita

Strna žita

Preporučamo YaraMilaTM NPK proizvode sa višim sadržajem fosfora: 16-27-7; 8-24-24 , 11-22-16 i sl.

Količina primjene je 200-300 kg/ha ako se primjenjuje po cijeloj površini, a 150-200 kg/ha ako se primjenjuje sjetvenim strojevima.

Uljana repica

Uljana repica

Najučinkovitije su YaraMilaTM kombinacije 9-12-25, 14-14-21 ili 12-12-17 u količini 200-300 kg/ha

Kukuruz

Kukuruz

Za kukuruz optimalne kombinacije su YaraMilaTM 7-20-28, 9-12-25 ili 8-24-24 u količini od 250-400 kg/ha ako se aplicira po cijeloj površini, a usijavanjem se primjenjuju također i 16-27-7 ili 20-10-10 i druge formule ovisno o izabranoj tehnologiji i proračunu unosa gnojiva u višegodišnjem plodoredu.

Suncokret, soja

Suncokret, soja

Provjereno dobri rezultati su postignuti primjenom YaraMilaTM 7-20-28, 8-24-24, 9-12-25, 14-14-21 ili 12-12-17 u količini 200-300 kg/ha

Šećerna repa

Šećerna repa

Jedna od zahtjevnijih kultura u ratarstvu. Yarina preporuka je primjena YaraMilaTM 7-20-28, 9-12-25 ili 14-14-21 u količini 200-500 kg/ha.

Yara gnojiva u ratarskim kulturama

Samo uravnotežena kombinacija hranjivih tvari, primijenjenih u pravo vrijeme, omogućava maksimalne prinose i najbolju kakvoću uroda.

No, kako se odlučiti što i kada primijeniti? Koja gnojiva odabrati?

Yara ima sve potrebno za uspješnu žetvu. Kombinirajući agronomske vještine, svjetska iskustva i lokalnu primjenu, stvorili smo kompletan asortiman gnojiva za postizanje najboljeg rezultata gnojidbe - od osnovne gnojidbe do folijarne primjene. Pet brandova Yara obuhvaća  cjelokupnu ponudu Yara gnojiva u Svijetu.

U jesenskom periodu osobito je važno osigurati usjevima pravilnu ishranu kako bi osigurali sigurnu, obilnu i kvalitetnu žetvu. Yara nudi široku paletu kvalitetnih NPK granuliranih gnojiva YaraMila.

Yara granulirana gnojiva za ratarske usjeve i primjenu u jesen

YaraMila NPK gnojva odlikuje izrazita djelotvornost .Osim što je repromaterijal, upotrijebljen za proizvodnju naših gnojiva visoke kvalitete (bez štetnih primjesa), a proces proizvodnje suvremen, granule YaraMilaTM mineralnih gnojiva odmah se otapaju u dodiru s vlagom iz tla.

Usjevi se hranjivim elementima opskrbljuju trenutno. Brzo otapanje i oslobađanje hranjivih elemenata omogućava učinkovitu primjenu gnojiva YaraMilaTM neposredno u pripremi tla za sjetvu i sadnju (kao starter) i djelotvorno prihranjivanje usjeva.

Usjevi u kojima su upotrijebljena gnojiva YaraMilaTM znatno su otporniji na nepovoljnije uvjete uzgoja, bolesti i štetnike. Otpornost na stresne situacije omogućava bolju iskorištenost vode, a štete od nepovoljnog vodnog režima u tlu su manje. Sve te prednosti jamče sigurniju proizvodnju, tj. veći prinos i bolju kvalitetu uroda, te omogućuju da više zaradite.

Sastav naših proizvoda daje biljkama makroelemente N,P,K, mezoelemente Mg, S i posebno važne mikroelemente B, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo itd. Mikrohranjiva je sve manje u tlima zbog intenzivne poljoprivrede.

  • Sve granule YaraMilaTM gnojiva istog su sastava, nemaju nosača-punilo jer se proizvode jedinstvenim procesom kemijskih reakcija
  • sadržavaju vrlo pristupačne i vodotopive forme svih elemenata
  • forme fosfora u granuli su najpristupačnije na tržištu. Fosfor je sadržan u više različitih oblika  i iskoristiv u različitim pH uvjetima. Sadržaj primijenjenog fosfora je dostupan biljkama kroz duži period, a time su YaraMila gnojiva siguran izvor najvažnijeg elemenata za rane faze razvoja i rasta
  • Plasiranjem granula u blizini sjemena, usijavanjem u sjetvi, postižemo visoku iskorištenost fosfora u fazi ukorjenjivanja i tijekom intenzivnog rasta.
  • Sadržaj dušika je približno 50% nitratni:50% amonijski te omogućava trenutnu ishranu biljaka nitratnim dušikom, a amonijski djeluje nakon nekoliko tjedana i nastavlja opskrbljivati biljke dušikom.
  • Sva YaraMilaTM gnojiva sadržavaju sumpor, što u ratarstvu i uzgoju industrijskog bilja omogućava veće prinose i postizanje vrlo kvalitetnih proizvoda. Posebno obratite pozornost na ishranu sumporom i sve veće nedostatke uslijed kojih se smanjuju prinosi i kvaliteta pšenice i ostalih strnjina, uljane repice, drugih uljarica, kukuruza, krmnih biljaka.
  • YaraMilaTM gnojiva primjenjuju se u manjoj količini nego drugi proizvodi, a prosječno se u ratarstvu upotrebljava 200-400 kg/ ha, te na povrću, voću i drugim intenzivnim usjevima 300-800 kg/ha
  • YaraMila gnojiva se mogu koristiti razbacivanjem po cijeloj površini, a također i usijavanjem u red-vrstu tokom sjetve jer granule neće oštetiti klicu.

Nedostatak hranjivih elemenata i nepravilna ishrana usjeva sprječavaju pravilan rast i razvoj, biljke su manje a prinos i kvaliteta uroda su niži. Zato je iznimno važno da se biljkama osiguraju hranjivi elementi, stalno i u pravilnom odnosu, pomoću YaraMilaTM kompleksnih gnojiva

Za potpunu ishranu ratarskih usjeva Yara nudi rješenja kojima postižemo vrhunske prinose

Strna žita:

Uz YaraMila gnojiva za potpunu prihranu strnih žita Yara preporuča YaraBela Sulfan 24 N - 15 SO3. To je gnojivo koje sadrži jednak omjer nitratnog i amonijskog dušika; zahvaljujući nitratnom dušiku biljkama osiguravamo hranu 2-3 tjedna prije klasičnog amonijevog sulfata, jer se amonijski dušik pretvara u nitratni par tjedana kasnije.

Sadržaj sumpora također je bitan jer on poboljšava ukupnu iskorištenost dušika i pridonosi povećanju kvalitete (sadržaj proteina i hektolitarska masa). Primjetno je daleko manje polijeganje u usjevima strnih žita gdje se koristi YaraBela Sulfan u odnosu na klasična dušična gnojiva.

Količina primjene je do 450 kg/ha podijeljeno u više pojedinačnih prihrana, ovisno o potrebi usjeva za čistim dušikom i tipu tla. Prva prihrana 200-250 kg/ha, druga prihrana 150-200 kg/ha i treća po potrebi 100-150 kg/ha

 

Uljana repica:

YaraBela Sulfan je najbolje rješenje. Sadrži dušik i prijeko potreban sumpor za kojim uljana repica ima izražene zahtjeve. Količina primjene je od 200-350 kg/ha ovisno o specifičnoj potrebi različitih sorti i hibrida.

 

Kukuruz, sirak:

Od dušičnih gnojiva u predsjetvenoj pripremi unosi se YaraVera Eura 46 (granulirana urea), a u prihranama u fazi 3-8 listova unosi se YaraBela Sulfan 24-15 i YaraBela Extran u količinama koje se određuju na osnovi potrebe hibrida za dušikom i količine dostupnog dušika u tlu.

 

Suncokret, soja:

Uljarice dobro reagiraju na dušična gnojiva sa sumporom. YaraBela Sulfan je dao najbolje rezultate! Primjenjuje se od 150-250 kg/ha YaraBela Sulfana u soji ovisno o intenzitetu fiksacije dušika.

Suncokret zahtijeva od 200-300 kg/ha YaraBela Sulfana.

 

Šećerna repa:

U uzgoju repe cilj je kvaliteta koja se očituje u sadržaju šećera. Za postizanje veće digestije radi se prihrana sa dušičnim gnojivom YaraBela Extran i posebno razvijenim granuliranim 100% topivim gnojivom Yara Unika Plus 12-0-45 ili Yara Rega 9-0-36.

Količina primjene Yara Unika ili YaraRega gnojiva je od 100-200 kg/ha ovisno o potrebi za dodatnim količinama kalija. Yara je prva uvela dušično-kalijeva visokotopiva gnojiva u prihrani šećerne repe što je rezultiralo višim prinosom, a posebno digestijom.

 

U prihrani ozimih usjeva imamo novo rješenje koje je pokazalo izuzetne rezultate u slučajevima gdje odgajivači nisu vršili osnovnu gnojidbu u jesen, prije sjetve ozimih kultura.

 

Radi se o YaraMila NPK gnojivima u tipu Actyva. To su granulirana gnojiva sa visokim sadržajem dušika, a nižim sadržajem fosfora, kalija i sumpora.

Primjenjuju se na parcelama u višegodišnjem plodoredu sa meliorativnim unosima hranjiva i gdje se smanjuje broj ulazaka mehanizacije u parcelu, radi smanjenja troškova goriva i iskorištenja mehanizacije i ljudstva.

Ukoliko se u strna žita i uljanu repicu nije unosilo osnovno gnojivo, Actyva formulacije su dio tehnologije koji omogućava vrhunske rezultate uz uštede.

U Actyva formulacije spadaju gnojiva 20-10-10, 18-8-8, 13-8-8 ovisno o analizi tla i potrebama usjeva.

Količine primjene su 150-300 kg/ha i apliciraju se umjesto prve proljetne prihrane dušičnim gnojivima. Ostale prihrane dušičnim gnojivima rade se po uobičajenom programu gnojidbe.

 

U praksi se sve više kao nezaobilazna mjera prihrane ratarskih usjeva vrši folijarna prihrana.

Yara je razvila posebna kompleksna folijarna gnojiva za svaki usjev pojedinačno, koja nadopunjava ishranu datog usjeva elementima specifičnim za taj usjev, a u ponudi su i gnojiva sa pojedinačnim mikroelementima koja se mogu koristiti za specifične nedostatke pojedinih hranjiva.

Preuzmite brošuru Ishrana ratarskih kultura Yara gnojivima